Vad är RIG?

Ett riksidrottsgymnasium (RIG) ska ge ungdomar möjlighet att kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå.  Syftet är erbjuda goda förutsättningar att som seniorer nå internationell elit. Stödet består av en individanpassad och flexibel miljö som präglas av glädje, utveckling och resultat. Träning som leds av komptenta tränare och lärare. Riksidrottsgymnasierna kvalitetssäkras av Riksidrottsförbundet.

Eleverna går ett vanligt gymnasieprogram men har idrott på schemat inom ramen för ämnet specialidrott som programfördjupning, individuellt val och eventuellt som utökat program. Idag finns 50 RIG inom 30 olika idrotter och omfattar cirka 1200 elever. 

Läs mer om boende på RIG och hör elever berätta om hur det är att gå på RIG.

Riksidrottsgymnasieverksamheten bedrivs genom fyra samverkande parter

Riksidrottsförbundet (RF) har det övergripande ansvaret för kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering av Riksidrottsgymnasiesystemet. RF beslutar också om vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som får anordna RIG samt fördelar statsbidrag till anordnarkommunerna av RIG.

Skolverket har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar specialidrottsämnet samt slutgiltigt godkänner vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som blir anordnare av RIG.

Kommunen eller enskild huvudman är anordnare av riksidrottsgymnasieutbildningen, i samarbete med berört specialidrottsförbund.

Specialidrottsförbunden (SF) leder och organiserar i samverkan med huvudman den idrottsliga delen av riksidrottsgymnasieutbildningen. I samverkan med huvudman arbetar SF med att utveckla och följa upp RIG-verksamheten, anställning av tränare och antagningsprocessen till RIG.

Ämnet specialidrott

Specialidrottsämnet syftar till att utbilda och utveckla ungdomar till elitidrottare. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet.

Ämnet specialidrott är både teoretiskt och praktiskt. Förutom själva idrottsutövandet får eleverna också kunskap om träning och vad som krävs för att öka prestationsförmågan.

Ämnet specialidrott får bara ges på riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet kan dessutom läsas som utökat program med 300 poäng men förutsätter en individuell bedömning och rektors beslut.

På RIG jobbar vi med en väl anpassad fysträning baserad på senaste forskningsrönen inom träning och amerikansk fotboll samt fysiska kravprofiler för varje position i sporten baserat på omvärldsanalys. 

Tre stycken årliga fystester för att dokumentera och utvärdera individuell progression. Då får vi ett ingångsvärde på skolåret, ett värde i mitten av fysperioden och ett värde precis innan vi börjar med den amerikanska fotbollsträningen utomhus.

Alla elever har ett individuellet anpassat träningsprogram med målsättnignsnivåer baserade på omvärldsanalys och position.

Feedbackdokument delges till eleverna efter utfört test där kapacitetsprofilen jämförs med kravprofilen. 

Feedbackdokumenetet visar även på vilken fysisk nivå i exakta cm/kg/sekunder eleven befinner sig och vad som krävs för en nationell och en internationell elitnivå.

Alla fysiologiska tester filmas och delges till eleven för egenanalys och utveckling.

Elitmiljö – Amerikansk fotboll

Fokus för fotbollsträningen i programmet ligger i att lära ut en fundamental teknisk baskunskap som skall ligga till grund för en fördjupning och förfining till en hög internationell nivå.

Enligt omvärldsanalys gjord av SF, finns en stor bristande kunskap om fundamental positionsteknik hos Svenska amerikanska fotbollsspelare. 

Varje elev har en positionscoach som antingen har spelat eller har kunskapen om sporten på en hög internationell nivå. 

Eleven får en kunskap om hur spelet fungerar på en hög internationell nivå från små tekniska detaljer till övergripande strategiska filosofier.

Genom att komprimera fotbollsträningen till 10 veckor sker inlärningen både snabbare och effektivare då eleven har kortare tid mellan varje träning. Dessa träningar sker på fyra av fem dagar i skolveckan. Denna period är anpassad till våren då elever även utövar fotboll på föreningsnivå vilket medför en mycket stor dos av specialidrotten

Varje elev får träna på samtliga delar av spelet för att få en förståelse av helheten. Genom att träna på alla delar och förstå alla delar höjer vi lägstanivån hos varje elev. Varje träning filmas och dokumenteras ur två vinklar för att kunna användas i utbildningssyfte. Två gånger per vecka har alla elever genomgång av veckans film där eleverna coachas på både sin position och helheten i spelet.

Elitmiljö – teoretiskt upplägg

För att öka förståelsen för vad som krävs av en elitidrottare kommer alla elever att få en teoretisk fördjupad utbildning i ämnen som: anatomi, träningslära, ledarskap, psykologi, tester och utvärdering, etik och moral, time management, skador och akut omhändertagning som alla lärs ut från ett amerikansk fotbollsperspektiv.

Detta är ett bra kompliment till kursen Träning- och tävlingslära som alla RIG elever läser. Utöver detta tillkommer en fördjupning inom amerikansk fotboll i form av spelsystem, spelkoncept, regler, strategi, game planning, situationsbaserad stretegi och filmanalys.

Syftet med den ökade förståelsen är att eleven skall kunna sköta sitt eget träningsupplägg efter sina tre år på gymnasiet. Eleven skall även kunna processera olika information om spelet och selektera vad som är ett sunt sätt att spela fotboll på. Alla ämnen i det teoretiska upplägget är baserat på vetenskaplig forskning, omvärldsanalyser och vedertagna filosofier.